Tancament de l'escola de Cardona de mossèn Marcel·lí Boixader

Període: Dictadura del general Primo de Rivera 1923-1930
Data del fet: 04-03-1926
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Cardona
Perseguidor: Monarquia (Alfons XIII) - Dictadura Primo de Rivera - Delegat governatiu
Persona agredida: Mestres i alumnes
Testimoni: La Publicitat
Imposició: Que s'ensenyi en castellà
Resistència oferada: Estava manat que les escoles, fins i tot les privades, havien de fer ensenyament en castellà però amb tot hi havia escoles que infringien aquestes disposicions: -Circular de la Direcció General de Primera Ensenyança de 20 d'octubre de 1923. -Reial Ordre de 15 de febrer de 1924 perquè els inspectors vetlin les escoles privades. -Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925. -Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es fixen les sancions a mestres
Justificació: "se da una enseñanza antipatriótica"
Conseqüències: Clausura de l'escola
Circumstàncies: Tancament d'escola
Surt a la pàgina 1 del diari La Publicitat de Barcelona de dia 4 de març de 1926 la notícia que l'escola de Cardona que dirigeix mossèn Marcel·lí Boixader ha estat tancada.

La notícia deia així:

"ESCOLA TANCADA
El governador va facilitar ahir la
nota següent:
"En vista del documentado informe
presentado por el delegado gubernativo
de la zona Berga-Manresa, demostrando
que en la Escuela particular que dirige el presbítero don Marcelino Boxader, del pueblo de Cardona, se da una enseñanza antipatriótica, apesar de las advertencias que se le hicieron en el mes de febrero del año pasado por el expresado delegado gubernativo, el excelentísimo señor gobernador civil ha dispuesto la inmediata clausura de dicha escuela.""

Veim que el delegat governatiu fa un informe (aquesta figura l'havia posada la Dictadura per controlar més directament el territori) i arran d'aquest, el governador Milans del Bosch clausura l'escola.

Mossèn Marcel·lí Boixader i Bonet (1892-1973) va tenir diferents topades per motius de religió, llengua i país amb el Directori i amb les autoritats eclesiàstiques que el portaren a l'exili d'Argentina el 1929, del qual no tornarà.


La dictadura de Primo de Rivera va crear la figura de delegat governatiu (RD20101923), representant del governador en un partit judicial que normalment exercien militars retirats, per vetlar tothom, des dels batles i regidors fins a inspectors i mestres, amb la Reial Ordre 29 d'agost de 1924 els vincula amb la institució escolar i els autoritza a fer-hi inspeccions.

L'Estat espanyol, de sempre havia fet servir els inspectors per imposar la llengua castellana a l'escola. Tanmateix es van anar trobant durant aquesta etapa que no es podien fiar de tots els inspectors per a aquesta tasca (vegeu l'article corresponent al desplaçament d'inspectors fora de Catalunya) per això varen superposar la figura de delegat governatiu.