Proposta del grup polític Compromís a les Corts Valencianes sobre el tancament de TV3

Article relacionat: Tancament dels reemissors de TV3 al País Valencià
Període: Postfranquisme 1976-actualitat
Àrea geogràfica: País Valencià
Circumstàncies: Tancament de mitjans de comunicació
Data: 09-02-2012
Cas relacionat: TV3 al País Valencià
Descàrrega fitxer: Document (pdf)
Transcripció:
Es transcriu la proposta d'acord: "PROPOSTA DE RESOLUCIÓ Les Corts Valencianes acorden: 1r.- Instar el Govern Central a prestar conformitat immediata a la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular "Televisió sense fronteres", per tal de garantir les emissions de totes les televisions realitzades total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic. 2n.- Instar el Govern Central a que habilite un canal múltiplex addicional de TDT per al territori valencià. 3.- Instar el Govern Valencià, que donada la incompetència de la GV en matèria de comunicacions electròniques, es procedisca a anul·lar els procediments sancionadors contra entitats cíviques que han permès l'intercanvi televisiu en els darrers anys. 3r.- Instar el Consell Valencià i el Govern Català a arribar a un acord de reciprocitat pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i Canal 9 i la resta de canals públics valencians, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del territori valencià i català."

El grup compromís dia 25 de febrer del 2011 fa una proposta per a la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià, entra al registre de les Corts dia 28/02 amb núm. 74340. La signen n'Enric Morera i Català i na Mònica Oltra i Jarque.