Diari de Sessions del Parlament de les Illes Balears en què es transcriu una pregunta al Govern sobre TV3

Article relacionat: Tancament dels reemissors de TV3 al País Valencià
Període: Postfranquisme 1976-actualitat
Àrea geogràfica: País Valencià
Circumstàncies: Tancament de mitjans de comunicació
Data: 09-02-2012
Cas relacionat: TV3 al País Valencià
Descàrrega fitxer: Document (pdf)
Transcripció:
"I.5) Pregunta RGE núm. 663/11, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a TV3. La següent pregunta, RGE núm. 663/11, és relativa a TV3. La formula el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Alorda, té la paraula. EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS: Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Conseller, a València ja no veuen TV3. El PP se n’ha sortit després d’anys de persecució on Camps ha estat implacable. Sota l’argument de la llibertat es tanquen televisions, sona realment paradoxal. Ahir era Guillem Frontera qui apuntava el precedent que podria seguir aquí el Sr. Bauzá, confio que no en tengui ocasió. Afortunadament, però, no és la situació de les Illes Balears sinó que a les Illes Balears hem entès el profit de la cooperació i de la reciprocitat per als ciutadans, però també per als nostres creadors, per a la nostra indústria. De fet, avui rebem la majoria dels canals de la Corporació Catalana i tenim aquesta reciprocitat -ara falta el canal d’esports i en parlarem un altre dia. Tanmateix tenim una interferència pel que fa a TV3 que en comptes de rebre l’emissió íntegra rebem la internacional, el punt cat. Això afecta una sèrie de programes, alguns més comprensibles que altres com era el de la pilota d’or, va ser estrany que no es pogués veure quan hi havia tres blaugranes nominats o ara els drets d’emissió de la Champions, que com sap els ha adquirit Televisió Espanyola i TV3, no la FORTA, i per tant és un tema sensible. Per això li deman si té algun inconvenient polític -vull dir-, no tècnic, no econòmic sinó polític el Govern de les Illes Balears per rebre TV3 en comptes de TV3.cat. Moltes gràcies. LA SRA. PRESIDENTA: Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Moragues, té la paraula. EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert Moragues i Gomila): Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament he de dir que el Govern no posa cap impediment, cap inconvenient perquè TV3 pugui emetre la versió íntegra a les Illes Balears, ben al contrari, tota la feina que hem fet al llarg d’aquests anys ha estat per intentar superar una qüestió de caràcter contractual que té la televisió pública de Catalunya per emetre dins altres territoris, programes que per mor d’aquests contractes, com dic, no pot emetre. Aquest ha estat un objecte de preocupació ja des de 22 de gener de 2009, que va ser el primer contracte conveni 5524 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 22 de febrer del 2011 que vàrem firmar amb la Generalitat de Catalunya per tal de poder garantir la reciprocitat en les emissions de canals, Catalunya colAlocava el seu senyal a partir de l’apagada tecnològica digital i, per tant, colAlocava aquí el seu senyal i nosaltres en contraprestació enviàvem el senyal de la radiotelevisió pública a Catalunya. Açò va ser objecte, a més, d’una ampliació perquè poguessin enviar no només el senyal de TV3 sinó també els dels altres canals i, efectivament, com vostè diu molt bé, encara ens queda pendent el nou canal que varen inaugurar fa poques setmanes, de l’esport a Catalunya. És cert, com dic, que aquesta qüestió contractual hem estat incapaços de superar-la, encara la directiva europea de Televisió sense fronteres no té una vigència a l’Estat espanyol. Nosaltres tenim esperances que una vegada que això s’hagi resolt evidentment aquestes portes en el camp que posen algunes comunitats autònomes per impedir que es constitueixi un vertader espai audiovisual català amb producció conjunta, amb promoció conjunta, etc., i poder evitar el que ha passat a València i que jo vull expressar també públicament la solidaritat del Govern de la comunitat autònoma envers Acció Cultural del País Valencià que durant tants d’anys ha garantit la presència del senyal de TV3 en aquells territoris. Mentrestant, com li dic, hem començat a tenir contactes amb el nou govern de la Generalitat per reemprendre les negociacions que teníem amb l’anterior govern per tal de veure com podem avançar en el compliment d’aquesta proposta que vostè fa. Gràcies, Sra. Presidenta. LA SRA. PRESIDENTA: Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda? No vol fer ús de la paraula."

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 22 de febrer del 2011

S'hi transcriu la pregunta d'Antoni Alorda sobre TV3 a les Balears i els problemes de València i la contesta del conseller de Presidència Albert Moragues i Gomila en nom del Govern de les Illes Balears en què es manifesta l'acord del Govern perquè es vegi tots els canals íntegrament a les Balears i a València.