Reial Ordre de 15 de febrer de 1924 perquè els inspectors vetlin les escoles privades

Període: Dictadura del general Primo de Rivera 1923-1930
Data del fet: 12-02-1924
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Monarquia (Alfons XIII) - Dictadura Primo de Rivera - Inspectors de primera ensenyança
Persona agredida: Mestres
Imposició: Que s'ensenyi el castellà i en castellà
Resistència oferada: Sí, hi havia escoles com la de la Mútua Escolar Blanquerna que estudiaven en català, i els nins tenien la lliçó apresa de com havien d'actuar si venia l'inspector (vegeu el cas corresponent).
Amenaça: Els càstigs són suspensió del mestre i tancament de l'escola.
Circumstàncies: Relacions MESTRE-alumne
El 12 de febrer de l'any 1924 un subsecretari encarregat del ministeri, Leaniz, signa una Reial Ordre, publicada el 15 de febrer a la Gaceta de Madrid, amb la qual es pretén que els inspectors també vetlin l'ús de la llengua castellana a les escoles públiques no estatals i a les privades.


Moltes de les escoles públiques de la Mancomunitat de Catalunya varen ser clausurades, de les que no es tancaren, varen engegar molts de mestres. Com a conseqüència hi va haver mestres que varen obrir escoles privades, a les quals s'havia de controlar.

Recursos associats: