Pressions per predicar en castellà a Vic

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 00-00-1763
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Vic
Imposició: Que es prediqui en castellà
Resistència oferada: "Tenia especial gusto en oir predicar en castellano, como varias veces me lo dixo; pero atendiendo al Decreto del Concilio Tarraconense, más que a su gusto, nunca permitió que en su Obispado se predicase en otro idioma que el catalán. Propusiéronle diferentes razones,se aplicaron mediaciones, más todo en vano. No ignoraba que era notado, y aun murmurado, por esta que los inconsiderados llamaban extravagancia:"
Circumstàncies: Discurs privat / conferència / celebració religiosa
Ramon de Marimon va ser bisbe de Vic (1721-1744)i pertanyia a una nissaga catalana de fidelitat borbònica.

El jesuïta Antoni Codorniu va escriure la Vida del Ilmo. y Venerable Señor D. Raimundo de Marymon, y de Corbera, obispo de Vique, imprès a Barcelona l'any 1763, a la impremta de Maria Àngela Martí

Hi conta a la p. 130 que tot i les moltes pressions que en Ramon de Marimon va rebre perquè deixàs predicar en castellà no ho va permetre mai, atenent al Decret del Concili Tarraconense.
"Propusiéronle diferentes razones, se aplicaron mediaciones, más todo en vano"

És el mateix cas que el bisbe José de Mezquia de Solsona. És destacable que li exposaren diferents raons, diverses persones hi varen voler mediar i ell no va cedir.

I més significatiu el que afirma després "No ignoraba que era notado, y aun murmurado, por esta que los inconsiderados llamaban extravagancia".

Adopta una posició de força perquè ell té la parcel·la del poder de la diòcesi però així i tot la xarxa de pressió a favor del castellà actuava.


Miquel Font