Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'ús de les llengües al telèfon i telegrames

Període: Imposició del castellà i deixondiment dels catalans 1875-1923
Data del fet: 20-06-1904
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Govern espanyol - José Sánchez Guerra
Persona agredida: Tots els catalanoparlants
Imposició: S'imposa el castellà en les conferències telèfòniques i telegrames no privats
Circumstàncies: Conversa d'una autoritat en espai públic
Cas relacionat: Parlar per telèfon
Reial decret de 20 de juny de 1904 rubricat per Alfons XIII i pel ministre de Governació José Sánchez Guerra i publicat l'endemà a la Gaceta de Madrid núm. 173 p. 1113 i 114 (21/06/1904) en el qual s'autoritza parcialment l'ús de "cualquier de los idiomas i dialectos hablados en España"
En aquest cas encara que el títol del reial decret és "autorizando el uso de cualquier de los idiomas y dialectos hablados en España para las conferencias telefónicas y para los telefonemas y telegramas interiores privados" és un decret que limita l'ús de la llengua catalana quan siguin telefonades o telegrames públics. I es pot deduir que hi devia haver problemes per poder fer conferències telefòniques particulars i enviar telegrames privats abans de l'autorització. De fet està comprovada la prohibició en conferències privades pel prec que dirigeix el diputat Joan Maluquer al ministre de Governació dia 2 de juny de 1896 (vegeu l'article corresponent).

Parla el Decret de l'article 715 del Reglament per al règim i servei interior del Cos de Telègrafs que exigeix "en culquiera de los idiomas español, francés, italiano, portugués, inglés o alemán"


Recursos associats: