Nota oficiosa de Primo de Rivera (24/06/1924)

Transcripció:
Versió en castellà «A mi salida de Madrid me preocupaba la injustificada ac­titud del Colegio de Abogados de Barcelona, que, con manifiesta tendencia política, se resistió a cumplir las órdenes del Gober­nador Civil, apoyadas y aprobadas por el Gobierno, relativas al idioma en que deben publicarse las listas oficiales de aboga­dos colegiados. No cree el Gobierno que otros Colegios de Abogados, em­pujados por un erróneo compañerismo, alienten esta actitud de los colegiados de Barcelona, rebeldes a toda actuación de la autoridad; pero, si tal caso llegara, el Directorio iría hasta la, declaración de que la comparecencia ante los tribunales para defenderse fuera libre y sin necesidad de letrado, pues en nin­gún caso admitirá la resistencia al Poder público y menos en éste, que crea una tendencia al recrudecimiento del naciona­lismo e independencia de la unidad nacional." Versió en català de La Publicitat. “NOTA DEL DIRECTORI El general Primo de Rivera Ha lliurat als periodistes la següent nota oficiosa: A la meva sortida de Madrid em preocupava la injustificada actitud del Col•legi d’Advocats de Barcelona que, amb manifesta tendència política, es va resistir a complir les ordres del governador civil, apoiades i aprovades pel Goven. relatives a l'idioma en què hauran de publicar-se les llistes oficials d'advocats col•legiats. No creu el Govern que altres Col•legis d'Advocats, animats d'una errònia companyonia, mantinguin aquesta actitud dels col•legiats de Barcelona, rebels a tota actuació de l'autoritat; però si tal cas arribava, el Directori aniria fins a la declaració que la compareixença davant els tribunals per defensar-se fos lliure i sense necessitat de lletrat, car en cap cas. admetrà la resistència al Poder públic i menys en aquesta que crea una temptativa al recruament del nacionalisme i independencia de la unitat nacional."

Nota oficiosa difosa per Primo de Rivera i publicada en català el 24 de juny de 1924 al diari La Publicitat, pàgina 3; i la versió castellana original la reprodueix Roig Rosich, 1992, p. 356.

És una advertència perquè els altres col·legis d'Advocats no se solidaritzin amb el de Barcelona sobre l'assumpte del plet amb el governador.