Acta de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, de l'any 1700

Transcripció:
"[f. 185] Ibi finis linguae latinae et gotolanae in condendis notariorum instrumentis. Sich deus rex regum permisit et sich jussit rex noster christianissimus. Sit semper nomen domini benedictum. En virtut de edicte de Sa Magestat Christianíssima (que Déu guart) del mes de febrer mil set-cents, publicat a la cort de Nós, Senyors del Consell Sobirà de Rosselló, als 2 de abril 1700. tots los actes dels notaris deuhen [f. 185v] ésser escrits en llengua francesa a comensar al primer del mes de maig del p[rese]nt y corrent any 1700. Ab deffèncer de fer•los més al llatí ni cathalà. Lo dit edicte aporta per pena la nul•litat de dits actes. Sie lo Sènyer per sempre alabat y nos fasse misericòrdia, nos done paciència, conformant•nos a sa Santa Voluntat y nos encamine per lo Camí del Cel. En est full no•[h]y falta cosa sinó que se és deixat en blanch per fer memòria del sobredit y així no cause a persona suspita alguna.

En Joan Peytaví Deixona és el curador del 'Manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà', publicat per la Fundació Noguera l'any 2004.

A l'acta 268, de dia 3 de maig de l'any 1700, en Jaume Esteve dóna informació del canvi lingüístic, del llatí i català al francès, imposat pel rei de França, Lluís XIV.

Fins a l'acta 268, el manual està escrit en llatí i català, i a partir d'aquets dia tot serà en francès. Aquest mateix canvi el varen fer simultàniament quasi tots els notaris de Perpinyà.

La referència de l'Arxiu és
ADPO-3 E 9 / 163, f. 185-185v.