Reglament de l'organització i règim del Notariat de 1944

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 02-06-1944
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Govern espanyol - Eduardo Aunós Pérez
Persona agredida: Tots els catalanoparlants
Imposició: Les escriptures públiques s'han de fer en castellà amb l'excepció en alguns casos que es podran fer bilingües.
Circumstàncies: Document públic
Cas relacionat: Notaris
El 1944 el règim franquista aprova el Reglament de l'organització i règim del Notariat. El signen el general Franco i el ministre de Justícia Eduardo Aunós Pérez dia 2 de juny de 1944, i el publiquen al BOE núm. 189 dia 7 de juliol de 1944 entre les pàgines 5225 i 5282. A la pàgina 5244 hi ha els articles 148 i 149 que fan unes disposicions lingüístiques d'imposició del castellà al primer i de permetre la redaccció a doble columna, castellà i una altra llengua d'un territori foral. El País Valencià no conservava el dret foral per tant va quedar exclòs de la mesura.
S'imposa el castellà a les escriptures com ja s'havia fet el 1862 (vegeu Reglament del Notariat de 1862). És curiosa l'excepció que fa un règim tan sanguinari com el franquista amb aquesta possibilitat de fer les escriptures a doble columna. És probable que fos una possibilitat que a la práctica no s'aplicàs gens.

Recursos associats: